Föreningens stadgar

Här är föreningens stadgar, du kan även ladda ner dem som pdf här

STADGAR FÖR Umeå Brewing Club (ek. för.)

Organisations nr: 769636-2552

med hemort i Umeå Stad

Bildad 2018

(registrerades av Bolagsverket 2018-04-24)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1 Ändamål och syfte

Föreningen ”Umeå Brewing Club ek. för.” (nedan kallad UBClub) ska främja medlemmarnas intressen genom att öka medlemmarnas kontaktnät och skaffa en enklare tillgång till råvaror för dryckesframställning. Medlemmarna är uppmuntrade att hjälpa till med organisation och genomförande av olika evenemang samt att delta aktivt vid föreningens hembryggningskvällar. Målsättning är att öka medlemmarnas bryggeriförståelse, dryckesförståelse och kunskap inom dryckestillverkning. UBClub syftar att främja bryggeritradition och ölkulturen i Umeå.

§2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma (årsmöte) och styrelsen (se §21).

§4 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen.

§5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma (årsmöte). I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

§7 Stadgeändring

Stadgeändring får endast ske vid föreningsstämma (årsmöte) och skall särskilt nämnas i kallelsen.

§8 Upplösning av föreningen

Beslut om upphörande eller uppgående i annan förening fattas på samma sätt som stadgeändring (se §7). Vid föreningens upphörande skall dess tillgångar överlämnas till 100% (etthundra procent) till Umeå Brewing Company & Event AB med Orgnr: 559148-9793.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§9 Medlemskap och medlemsavgift

Förening är öppen för alla fysiska personer fr.o.m. dagen de fyller 18 år. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. Medlemskap erhålles efter ansökning till styrelsen och att styrelsen beviljat den sökande medlemskap.

Medlemsinsatsen  betalas i form av en engångsbelopp på 100kr. Medlemsavgiftens  kostnad är 300kr per kalenderår.

Medlemsavgiften erläggs (i samband med insatsen) första gången innan medlemskort utfärdas (full medlemsavgift vid inträde innan 31 juli, sedan 50kr mindre för varje månad fram till december), därefter årsvis under januari (dock senast 31 januari, se §11).

§10 Lika Värde

UBClub skall aktivt motverka all form av diskriminering. Alla fysiska personer som är minst 18 år gammal är välkomna som medlemmar oavsett kön, religion, medborgarskap eller politisk tillhörighet.

§11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 januari får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Vid utträde återbetalas inte medlemsinsatsen, medlemsavgiften eller andra medel.

§12 Uteslutning

Medlem som:

  bryter mot gällande stadgar eller ordningsregler som UBClub jobbar efter eller

  motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller

  uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan direkt uteslutas efter beslut av styrelsen.

Beslut om uteslutning bör inte fattas utan att medlemmen inom 14 dagar fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas. Beslutet skall elektronisk meddelas den berörde. Vid uteslutning återbetalas inte medlemsinsatsen, medlemsavgiften eller andra medel.

§13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlemmar:

  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna (se §26).

  skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av beslutande organ (se §3).

  har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen (se §8).

  skall betala medlemsavgift (se §9)

  som har fått status Guld- eller Platinmedlem är röstberättigad (se §26).

FÖRENINGSSTÄMMA (ÅRSMÖTE)

§14 Tidpunkt, kallelse

Föreningsstämma (årsmöte) hålls alltid inom sex månader från räkenskapsårets utgång och på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till föreningsstämma (årsmöte) meddelas elektroniskt via email och medlemsportalen på föreningens hemsida tidigast sex veckor, men senast två veckor före mötet. Samtliga medlemmar kallas till föreningsstämma (årsmöte). Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar.

§15 Förslag till motioner att behandlas av föreningsstämma (årsmöte)

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av föreningsstämma (årsmöte). Förslag till motioner som skall behandlas på föreningsstämman (årsmötet) måste vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före januari månadens början.

§16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften i enlighet med §9 har rösträtt på möte. Alla medlemmar har rösträtt, yttrande och förslagsrätt på mötet. Rösträtten får även utövas genom ombud.

§17 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§18 Beslut och röstning

Beslut fattas med handtecken, genom en öppen röstning och alla frågor beslutas genom enkel, relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att det som erhållits högsta antalet röster är vald, oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Ordförande och sekreterare är röstberättigad. Beslut bekräftas med klubbslag.

Minst två personer måste alltid vara närvarande:

  en ordförande vid föreningsstämman, ordföranden behöver inte vara den som är styrelseordförande

  minst en justeringsman

§19 Ärenden vid föreningsstämman (årsmötet)

Vid föreningsstämman (årsmötet) skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning och anmälning övriga frågor

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret genom revisorn (resultaträkning och balansräkning, se §20)

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Eventuell val av ny styrelse

9. Val av revisor för kommande kalenderår i enlighet med §16, §17 och §18

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan

12. Behandling och beslutande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från medlemmarna (se §15) i enlighet med §16, §17 och §18

13. Behandling av eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5

14. Föreningsstämman (årsmötet) avslutas med klubbslag

REVISOR

§20 Revision

Styrelsens förvaltning granskas av en revisor som röstas fram under föreningsstämma (årsmöte) (se §19, punkt 9).

Revisorn upprättar verksamhetsberättelse och bokslut vid föreningsstämma (årsmöte) (se §19, punkt 6).

Revisorn ska:

  vara minst 18 år

  inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud

  inte ha förvaltare.

Revisorn får inte vara styrelseledamot, styrelsesuppleant och inte vara gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen. Mandatperioden för revisorn är 1 (ett) kalenderår fram till nästkommande föreningsstämma. En revisor kan bli omvald för en ny mandatperiod.

När föreningens två första räkenskapsår har gått måste styrelsen löpande kontrollera om den uppfyller vissa villkor som gör att en revisor ska registreras på Bolagsverket. Om föreningen uppfyller mer än ett av dessa villkor måste revisorn anmälas för registrering.

  Medelantalet anställda  i föreningen ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit mer än 50 .

  Föreningens redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än 40 miljoner kronor .

  Föreningens redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än 80 miljoner kronor.

STYRELSEN

§21 Sammansättning

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter som utses vid föreningsstämma (årsmöte). Beslutsmässighet inträder då minst två ledamöter är närvarande (se §3).

  Föreningen tecknas av de som styrelsen utser. De utsedda personer ska teckna i förening.

  Styrelseordförande leder arbetet i styrelsen, bevakar att styrelsen sköter sina arbetsuppgifter och ser till att styrelsesammanträden hålls.

Styrelseledamöterna ska väljas för att verka en viss tid, en mandatperiod. Mandatperioden är 4 (fyra) kalenderår fram till nästkommande föreningsstämma och inga styrelsearvoden utgår. En styrelse kan bli omvald för en ny mandatperiod.

Styrelseledamöterna ska:

  vara minst 18 år

  vara medlemmar i föreningen

  inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

§22 Styrelsens ansvar

Det åligger styrelsen särskilt att:

  företräda föreningen

  rätta sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut

  verkställa av föreningsstämman (årsmötet) fattade beslut

  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen (ansvara för den löpande verksamheten i föreningen)

  ansvara för och förvalta föreningens medel

  ansvara för att skatter betalas in i tid

  tillställa revisorerna (se §20) räkenskaper och ansvara för att årsredovisningar upprättas

  lämna årsredovisningshandlingar till revisorn senast sex veckor före föreningsstämma (årsmöte)

  förbereda föreningsstämma (årsmöte) och kalla medlemmarna till föreningsstämman (årsmöten)

  anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.

§23 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Övrigt

§24 Föreningens medel

Föreningens medel består av medlemsavgifter enligt §9 och frivilliga bidrag. Alla medel som räknas fram som vinst under föreningsstämma (årsmöte), med undantag för administrativa kostnader och mötesomkostnader, skall doneras till Umeå Brewing Company & Event AB i form av kontanter (banköverföring) eller inköpt utrustning.

§25 Kommunikation och betalning

För att underlätta det administrativa arbete i UBClub kommer all kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna att ske elektroniskt via email och medlemsportalen på föreningens hemsida. Information om UBClub och medlemskap samt registrering kan göras direkt på hemsidan. Betalning av medlemsavgiften sker antingen via insättning, överföring eller SWISH-betalning till föreningens bankkonto.

§26 Olika medlemsnivåer

Medlemskap i UBClub indelas i fyra så kallade nivåer. Den årliga medlemsavgiften (se §9) är oberoende av dessa.

Skillnader mellan de olika nivåer:

Brons : Medlemmarna i nivå brons garanteras plats på en av de fem (av klubben organiserade) aktiviteter per år.

Bronsmedlemmar betalar 300kr i aktivitetsbidrag.

Silver : Medlemmarna i nivå silver garanteras plats på två av de fem (av klubben organiserade) aktiviteter per år.

Silvermedlemmarana betalar 250kr i aktivitetsbidrag.

Guld : Medlemmarna i nivå guld garanteras plats på fyra av de fem (av klubben organiserade) aktiviteter per år.

Guldmedlemmar betalar 200kr i aktivitetsbidrag.

Platina : Medlemmarna i nivå platina garanteras plats på alla av de fem (av klubben organiserade) aktiviteter per år.

Platinamedlemmar betalar 0kr i aktivitetsbidrag. Medlemmarna som når status Platina erbjuds (via investering av Kapital) delägarskap i Umeå Brewing Company & Event AB. Investeringens storlek ska diskuteras med och fastställas av Umeå Brewing Company & Event ABs Styrelse.

Aktivitetsbidrag täcker kostnader för arrangemang och eventuellt välkomstpresent. Kostnader som uppstår på plats täcks inte.

De olika aktiviteter annonseras (elektronisk via email och hemsida) minst två månader innan det giltiga datumet.

Styrelsen beslutar datum och aktivitet i enlighet med §23. Dessa arrangemang ske i januari, mars, maj, september och november. Anmälan sker elektronisk via föreningens hemsida.

Lediga platser vid de olika arrangemang fördelas procentuellt på alla medlemsnivåer via slumpdragning (avrundat). 50% av antalet lediga platser går till guldmedlemmar, 30% till silvermedlemmar och 20% till bronsmedlemmar.

För att ta sig upp från en medlemsnivå till den nästa gäller följande:

Då UBClub bedrivs (se §1) med målsättning att främja bryggeritradition och ölkulturen i Umeå samt att öka medlemmarnas bryggeri- och dryckesförståelse:

brons – silver:  godkänd genomgång av Umeå Brewing Companys Bryggerikurs ”Bas”

silver – guld:  godkänd genomgång av Umeå Brewing Companys Bryggerikurs ”Bas” och ”Avancerad”

guld – platina:  godkänd genomgång av Umeå Brewing Companys Bryggerikurs ”Bas”, ”Avancerad” och utomordentlig förtjänst inom stödföreningen.